Характеристика коронарного судинного русла, структурно-функціонального стану серця та ендотелійзалежної вазодилатації у хворих молодого віку з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST

Главни садржај чланка

O. M. Parkhomenko
Ya. M. Lutay
O. I. Irkin
D. O. Bilyi
A. O. Stepura
S. P. Kushnir
Yu. M. Sokolov
M. Yu. Sokolov

Анотація

Мета роботи – виявити особливості коронарного русла, структурно-функціонального стану серця та ендотелійзалежної вазодилатації у хворих молодого віку з гострим коронарним синдромом (ГКС) з елевацією сегмента ST.
Матеріали і методи. Проаналізовано дані інструментального обстеження хворих, госпіталізованих у відділення реанімації та інтенсивної терапії, в період з 2000 до 2015 р. з діагнозом ГКС з елевацією сегмента ST. Залежно від віку хворих розподілили на дві групи: 1-ша – пацієнти віком менше 45 років, 2-га – пацієнти віком 45 років і старші. Коронароангіографію (n=300) виконували в перші години після госпіталізації. Ехокардіографію (n=302), пробу з потокозалежною вазодилатацією (n=174) проводили у 1-шу та на 7-му добу.
Результати та обговорення. У хворих старшого віку частіше відзначали виникнення гострого інфаркту міокарда (ГІМ) у басейні правої коронарної артерії (ПКА) (33,3 проти 20,3 %; p=0,037), а також багатосудинне ураження коронарних артерій (12,0 проти 4,8 %; р=0,048). Хворі 1-ї групи характеризувалися меншою частотою гемодинамічно значущих уражень коронарних судин (p<0,001) та менш вираженими порушеннями ліпідного спектра. Також хворі 1-ї групи мали меншу товщину міжшлуночкової перегородки – (10,7±1,5) проти (11,6±1,6) мм; p=0,024. Хворі молодого віку початково мали кращу діастолічну функцію за показником Е/А (1,29±0,40 проти 1,00±0,52; p=0,008). На 7-му добу у хворих 1-ї групи відзначено більш виражене зростання фракції викиду та кінцеводіастолічного індексу (КДІ) лівого шлуночка (7,6 проти 3,4 %; p<0,05), ніж у пацієнтів 2-ї групи. Пацієнти молодого віку мали тенденцію до збільшення КДІ > 10 %, у динаміці, у 39,7 проти 27,8 % старшого віку (p=0,053), менший приріст діаметра плечової артерії ((4,7±4,1) проти (6,7±5,1) %; p<0,05), але більш швидке поліпшення ендотеліальної функції в динаміці спостереження (104 проти 23 %; p<0,05).
Висновки. У хворих з ГІМ молодого віку відсоток ураження коронарних артерій не відрізняється від такого в пацієнтів старшого віку, але в них частіше виявляється незначуще стенозування коронарних артерій (р<0,001) та рідше виникнення ГІМ у басейні ПКА (р=0,037). Пацієнти молодого віку із багатосудинними ураженнями коронарних артерій мають значні порушення ліпідного спектра крові. Показники внутрішньосерцевої гемодинаміки не відрізнялися між віковими групами на вихідному рівні, проте перебіг ГІМ у хворих молодого віку характеризувався тенденцією до розвитку ранньої післяінфарктної дилатації (p=0,053). Хворі молодого віку мали гірші показники ендотелійзалежної вазодилатації, ніж пацієнти старшого віку (р<0,043), хоча в динаміці спостереження приріст діаметра плечової артерії статистично значуще збільшувався (p<0,05).

Ключові слова

гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарда, молодий вік, коронароангіографія, ехокардіографія, ендотеліальна дисфункція, дисліпідемія.

Детаљи чланка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>