Антропометричні параметри та показники тканинних компартментів тіла в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від втрати маси тіла за останні 6 місяців

Главни садржај чланка

L. G. Voronkov
К. V. Voitsekhovska
S. V. Fedkiv
V. I. Koval

Анотація

Мета роботи – порівняти антропометричні параметри та показники тканинних складових тіла в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від величини втрати маси тіла (МТ) за останні 6 міс.
Матеріали і методи. Обстежено 77 хворих із ХСН віком 25–75 років, II–IV функціональних класів (ФК) за NYHA з фракцією викиду лівого шлуночка ≤ 35 %. Критерієм розподілу пацієнтів за групами була величина втрати МТ за останні 6 міс ≥ 6 % згідно з Європейськими рекомендаціями з діагностики і лікування ХСН. Компонентний склад тіла оцінювали за допомогою подвійно-енергетичної рентгенівської денситометрії. Пацієнтів залучали в дослідження у стані клінічної компенсації.
Результати та обговорення. Втрату МТ ≥ 6 % за останні 6 міс зафіксовано у 34 (44,2 %) пацієнтів. Порівняно з хворими з втратою МТ < 6 % за останні 6 міс вони мали статистично значуще меншу масу жирової тканини (р=0,002) та нежирової м’якої тканини (р=0,039), що підтверджувалося при порівнянні нормалізованих показників цих тканинних масивів відносно зросту. М’язова маса кінцівок (р=0,006) та індекс м’язової маси кінцівок (р=0,002) виявилися статистично значуще меншими в цій групі пацієнтів. Кількість втрачених кілограмів за останні 6 міс обернено корелює з індексом м’язової маси кінцівок (r=–0,411; p=0,001), масою тіла (r=–0,381; p=0,001), м’язовою масою кінцівок (r=–0,360; p=0,001), окружністю стегна (r=–0,352; p=0,002), площею поверхні тіла (r=–0,345; p=0,009), окружністю талії (r=–0,334; p=0,003), індексом МТ (r=–0,330; p=0,004), окружністю плеча ненапруженої руки (r=–0,280; p=0,015), нежировою масою м’яких тканин (r=–0,277; p=0,015), товщиною шкірно-жирової складки під лопаткою (r=–0,273; p=0,018), масою жирової тканини (r=–0,269; p=0,018), окружністю плеча напруженої руки (r=–0,262; p=0,023), відношенням жирової тканини до зросту (r=–0,253; p=0,026), індексом жирової тканини (r=–0,233; p=0,042), та прямо корелює з відсотком кісткової тканини (r=0,250; p=0,028).
Висновки. Втрата МТ ≥ 6 % за останні 6 міс спостерігалася у 34 (44,2 %) осіб та не залежала від основних клінічних показників. Пацієнти з втратою МТ ≥ 6 % за останні 6 міс були статистично значуще старшими за віком, мали більшу частку осіб з ІІІ–ІV ФК за NYHA, менші МТ, індекс МТ, окружність плеча напруженої та ненапруженої руки, окружність талії та стегна, товщину шкірно-жирової складки над біцепсом, трицепсом та під лопаткою. Пацієнти з втратою МТ ≥ 6 % за останні 6 міс мали статистично значуще менший відсоток жирової тканини, масу жирової та нежирової м’якої тканини, індекси жирової та м’язової тканини кінцівок. Пацієнти досліджуваних груп не відрізнялися за показниками мінеральної кісткової маси.

Ключові слова

хронічна серцева недостатність, втрата маси тіла, антропометричні показники, денситометрія, саркопенія

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

w

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>