Kulyk, L. V., Sirenko, Y. M., Radchenko, G. D., Vasylyeva, L. I., Zhyvylo, I. O., Solovey, L. Y., Protsyk, I. S., Beshley, D. M., Schnaydruk, A. A., Lishchenko, S. V., Ivaniv, Y. A., & Bodak, P. S. (2020). Роль heart team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. Ukrainian Journal of Cardiology, 27(5), 9-21. https://doi.org/10.31928/1608-635X-2020.5.921