Kulyk, L. V., Sirenko, Y. M., Radchenko, G. D., Vasylyeva, L. I., Zhyvylo, I. O., Solovey, L. Y., Protsyk, I. S., Beshley, D. M., Schnaydruk, A. A., Lishchenko, S. V., Ivaniv, Y. A. і Bodak, P. S. (2020) Роль heart team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії, Ukrainian Journal of Cardiology, 27(5), pp 9-21. doi: 10.31928/1608-635X-2020.5.921.