Kulyk, L. V., Y. M. Sirenko, G. D. Radchenko, L. I. Vasylyeva, I. O. Zhyvylo, L. Y. Solovey, I. S. Protsyk, D. M. Beshley, A. A. Schnaydruk, S. V. Lishchenko, Y. A. Ivaniv, і P. S. Bodak. Роль Heart Team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. Ukrainian Journal of Cardiology, Vol 27, no 5, Dec. 2020, pp 9-21, doi:10.31928/1608-635X-2020.5.921.