[1]
2018. Guidelines of the Ukraine Association of Cardiology for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure (2017): Working group: L.G. Voronkov, K.M. Amosova, G.V. Dziak, O.J. Zharinov, V.M. Kovalenko, O.V. Korkushko, E.G. Nesukay, O.S. Sychov, Yu.S. Rudyk, O.M. Parkhomenko. Ukrainian Journal of Cardiology. 25, 3 (Aug. 2018), 11–59.