Editorial office:

Address:

03680, Ukraine, Kyiv, 5, Svyatoslava Khorobroho  St

National Scientific Center «M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, Clinical and Regenerative Medicine» of NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Editor-in-Chief – O. M. Parkhomenko  aparkhomenko@yahoo.com

Deputy Editor-in-Chief – L. G. Voronkov  lgvoronkov@gmail.com

Responsible editor – L. A. Mishchenko   larmish@ukr.net

Issue Editor – I. M. Chubko

Publisher:
TOV Chetverta Кhvylia
03189, Ukraine, Kyiv, PO Box 59
Е-mail: 4w@4w.com.ua

The problem of accessing articles on site
4w@4w.com.ua