Рецензоване науково-практичне видання

Видається із січня 1994 року

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15.10.2019 р.)

Журнал зареєстровано в наукометричні базах Google Scholar, внесено до загальнодержавної повнотекстової бази даних «Наукова періодика України», реферативної бази даних «Україніка наукова», матеріали розміщуються в Українському реферативному журналі «Джерело».

Український  кардіологічний  журнал –  офіційне  видання  Асоціації кардіологів  України 

Засновник: ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х (Print)

ISSN 2664-4479 (Online)

Виходить 6 разів на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

«Український кардіологічний журнал» розрахований на широку аудиторію лікарів. У ньому публікуються оригінальні дослідження, огляди, лекції. Приділена увага питанням фундаментальної та клінічної кардіології, зокрема, етіології, патогенезу, діагностиці, лікуванню і профілактиці серцево-судинних хвороб.

Головний редактор – О. М. Пархоменко (Київ)

Заступник головного редактора – Л. Г. Воронков (Київ)

Відповідальний секретар – Л. А. Міщенко (Київ)

Редакція журналу:

03680,  Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5

ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска" НАМН України»

E-mail: larmish@ukr.net

Випусковий редактор – І. М. Чубко
E-mail: iryna.chubko@gmail.com

Видавець: ТОВ «Четверта хвиля»
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 6172 від 07.05.2018 р.
03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 119, оф. 213
Тел.: (44) 221-13-82
Е-mail: 4w@4w.com.ua