Особливості структурного і функціонального ремоделювання лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім гіпотиреозом

Главни садржај чланка

V. I. Tseluyko
L. M. Yakovleva
D. A. Korchagina

Анотація

Мета роботи – дослідити особливості структурного та функціонального ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) за наявності гіпотиреозу і визначити клініко-анемнестичні та лабораторні чинники, пов’язані з їх розвитком.
Матеріали і методи. У дослідження ввійшли 50 хворих на АГ з коморбідним гіпотиреозом. Залежно від рівня тиреотропного гормону в сироватці крові хворих розподілили на дві групи: 25 пацієнтів з компенсованим гіпотиреозом та 25 пацієнтів з декомпенсованим гіпотиреозом. Контрольну групу становили 30 пацієнтів з АГ, у яких була заперечена патологія щитоподібної залози. Проведено порівняння основних показників ехокардіографічного дослідження міокарда залежно від компенсації гіпотиреозу, а також оцінювання показників трансмітрального діастолічного кровоплину. Здійснено регресійний аналіз для виявлення зв’язку клініко-анамнестичних факторів та ехокардіографічних показників з розвитком діастолічної дисфункції за Е/А. Вивчено показники центральної гемодинаміки для оцінювання скоротливої функції міокарда.
Результати та обговорення. У пацієнтів з гіпотиреозом обох груп кінцевосистолічний та ударний об’єм статистично значуще перевищували ці показники в пацієнтів контрольної групи. Середнє значення фракції викиду ЛШ було статистично значуще меншим, ніж у контрольній групі (р=0,004). Маса міокарда ЛШ у хворих з гіпотиреозом була статистично значуще більшою, ніж у пацієнтів контрольної групи. Доведено, що у хворих, у яких при залученні в дослідження був діагностований декомпенсований гіпотиреоз, середнє значення відношення розміру лівого передсердя до зросту в степені 2,7 було статистично значуще вищим, ніж у пацієнтів контрольної групи (р=0,01), тоді як середнє значення відношення розміру лівого передсердя до площі поверхні тіла не мало статистично значущих відмінностей між групами. Встановлено, що в обох групах пацієнтів з гіпотиреозом частка хворих з діастолічною дисфункцією, у яких відношення Е/А становило менше 1,0, була більшою, ніж у контрольній групі (р=0,01 та р=0,03 відповідно). Встановлені незалежні чинники розвитку діастолічної дисфункції ЛШ у хворих на АГ за наявності гіпотиреозу.
Висновки. За наявності декомпенсованого гіпотиреозу у хворих на АГ, як з ожирінням, так і з нормальним індексом маси тіла, індекс маси міокарда ЛШ був статистично значуще вищим порівняно з пацієнтами контрольної групи. Незалежно від компенсації тиреоїдного стану, у хворих на АГ фракція викиду була статистично значуще нижчою. За даними регресійного аналізу, незалежними чинниками розвитку діастолічної дисфункції у хворих на АГ з гіпотиреозом з індексом маси тіла ≥ 30 кг/м2 є індекс маси міокарда лівого шлуночка, визначений за зростом у степені 2,7, рівень загального холестерину та з тенденцією до статистичної значущості – рівень офісного систолічного артеріального тиску і тривалість замісної гормональної терапії з приводу гіпотиреозу; з індексом маси тіла < 30 кг/м2 – вік та індекс лівого передсердя, визначений за площею поверхні тіла. Для хворих на АГ зі зниженою функцією щитоподібної залози характерно порушення розслаблення міокарда ЛШ, про що свідчать більша питома вага хворих зі зниженням Е/А менше 0,8 серед цих пацієнтів.


 

Ключові слова

ремоделювання міокарда, діастолічна дисфункція, артеріальна гіпертензія, гіпотиреоз.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Вербовой А.Ф., Шаронова Л.А., Косарева О.В. и др. Состояние сердечно-сосудистой системы при гипотиреозе // Клиническая медицина.– 2016.– № 7 (94).– С. 497–503. doi 10.18821/0023-2149-2016-94-7-497-503.

Зубкова С.Т., Михайленко О.Ю. Ремоделювання серця та судин у хворих на гіпотиреоз, асоційований з артеріальною гіпертензією // Ендокринологія.– 2016.– № 2 (21).– С.131–136.

Кравец Е.Б., Идрисова Е.М., Дамдиндорж Д. др. Эхокардиографические особенности у пациентов с гипотиреозом различной выраженности в ходе аутоиммунного тиреоидита // Клиническая и экспериментальная тиреоидология.– 2009.– № 5 (2).– С. 45–50.

Мазур Е.С., Килейников Д.В., Мазур В.В. Влияние компенсации тиреоидного статуса на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных первичным гипотиреозом // Рос. кардіол. журн.– 2013.– № 1.– С. 39–42. doi: 10.15829/1560-4071-2013-6-39-42.

Николаева А.В., Пименов Л.Т., Дударев М.В. и др. Фак­­торы риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных первичным гипотиреозом в зависимости от степени тиреоидной недостаточности // Практическая медицина.– 2017.– № 4 (105).– С. 51–55.

Савчук Н.О., Кожанова Т.А., Савчук Е.А. и др. Влияние различных вариантов дисфункции щитовидной железы на характер ремоделирования сердца у больных артериальной гипертензией // Артериальная гипертензия.– 2018.– № 24 (5).– С. 538–547. doi.org/10.18705/1607-419X-2018-24-5-538-547.

Шарма Энил К., Арья Р., Мехта Р. и др. Гипотиреоз и сердечно-сосудистые заболевания: факторы, механизмы и дальнейшие перспективы // Эндокринология: Новости. Мнения. Обучение.– 2014.– № 3 (8).– С. 63–73.

Behera B.K., Satpathy A., Samal K. Cardiovascular changes in newly detected hypothyroid patients in Eastern India // Intern. J. Researchin Medical Sciences.– 2017.–

Vol. 5 (10).– P. 4302–4306. doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20174171.

Catapano A.L. et al. 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias // Eur. Heart J.– 2016.– Т. 37,

№ 39.– С. 2999–3058. doi: 10.1093/eurheartj/ehw272.

D’Ascenzi F., Piu P., Capone V. et al. Reference values of left atrial size and function according to age: should were define the normal upper limits? // Int. J. Cardiovasc. Imaging.– 2019.– Vol. 1 (35).– P. 41–48. doi: 10.1007/s10554-018-1427-9.

Garber J.R., Cobin R.H., Gharib H. et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologist sand the American Thyroid Association // Endocr. Pract.– 2012.– Vol. 11.– P. 1–207. doi.org/10.1089/thy.2012.0205.

Mandal G.K., Prasad S., Agrawal B.K. Assessment of thyroid function testin patients with hypertension: a hospital

based study in North India // International journal of

scientific research.– 2018.– Vol. 2 (7).– P. 759–760.

doi: 10.15373/22778179.

Martinez F. Thyroid hormones and heart failure // Heart Fail. Rev.– 2016.– Vol. 21 (4).– P. 361–364. doi: 10.1007/s10741-016-9556-5.

Marwick T.H., Gillebert T.C., Aurigemma G. et al. Re­­­­commendation sontheuse of echocardiography in adult hypertension: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the American Society of Echocardiography (ASE) // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2015.– Vol. 6 (16).– P. 577–605.

doi.org/10.1016/j.echo.2015.05.002.

Mittal A., Rawal M.P., Agarwal A., Johri S. Study of electrocardiographic and echocardiographic changes in patients of hypothyroidism and effect of treatment in Tertiary care hospital of Rohilkhand region // Intern. J. Scientific Research.– 2018.– Vol. 7 (2).– P. 17–18.

Nazário Leão R., Marquesda Silva P., Marques Pocinho R. et al. Determinants of left ventricular diastolic dysfunction in hypertensive patients // Hipertens. Riesgo Vasc.– 2018.– Vol. 35 (4).– P. 160–168. doi: 10.1016/j.hipert.2017.12.002.

Pearce E.N., Yang Q., Benjamin E.J. et al. Thyroid function and left ventricular structure and function in the Framingham Heart Study // Thyroid.– 2010.– Vol. 20.– Р. 369–373.

doi: 10.1089/thy.2009.0272.

Perrone-Filardi P., Coca A., Galderisi M. et al. Noninvasive cardiovascular imaging for evaluating subclinical target organ damage in hypertensive patients: a consensus article from the European Association of Cardiovascular Imaging, the European Society of Cardiology Councilon Hypertension and the European Society of Hypertension // J. Hypertension.– 2017.– Vol. 35 (9).– Р. 1727–1741.

doi: 10.1097/HJH.0000000000001396.

Rajagopalan V., Gerdes A.M. Role of thyroid hormones in ventricular remodeling // Curr. Heart Fail. Rep.– 2015.– Vol. 12 (2).– Р. 141–149. doi: 10.1007/s11897-014-0246-0.

Udovcic M., Pena R.H., Patham B. et al. Hypothyroidism and the Heart // Methodist Debakey Cardiovasc. J.– 2017.– Vol. 13 (2).– Р. 55–59. doi: 10.14797/mdcj-13-2-55.

Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension // Eur. Heart J.– 2018.– Vol. 39 (33).– Р. 3021–3104.

doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##