Можливості 2D-спекл-трекінг ехокардіографії щодо діагностики дисфункції правого шлуночка у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії

Главни садржај чланка

V. I. Tseluyko
S. M. Sukhova
K. Yu. Kinoshenko
L. M. Yakovleva

Анотація

Мета – вивчити діагностичні можливості 2D-спекл-трекінг ехокардіографії (2D-CT-ЕхоКГ) для оцінки функціонального стану правого шлуночка (ПШ) у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії (ТЕЛА). Обстежено 104 хворих з гострою ТЕЛА, верифікованою за допомогою мультиспіральної комп’ютерної томографічної ангіографії легеневих артерій. Усім хворим проводили стандартну трансторакальну ультразвукову ехокардіографію (ЕхоКГ) та 2D-СТ-ЕхоКГ. Пацієнтів розподілили на дві групи залежно від наявності хоча б однієї з ознак дисфункції ПШ за даними ЕхоКГ: 1-ша група – 75 (72,2 %) хворих з дисфункцією ПШ, 2-га – 29 (27,8 %) пацієнтів без дисфункції ПШ. Зменшення ступеня повздовжньої деформації за даними 2D-CT-Ехо-КГ виявили у хворих 1-ї групи у всіх досліджуваних сегментах, у чотирьох із шести сегментів – у пацієнтів 2-ї групи. Ступінь глобальної повздовжньої деформації вільної стінки ПШ був найгіршим у 1-й групі ((–5,1±7,9) % порівняно з групою контролю ((–23,2±7,1) %, Р<0,001). Сегментарна фракція викиду всіх правошлуночкових сегментів була статистично значуще нижчою у хворих 1-ї групи, тоді як у пацієнтів 2-ї групи зниження сегментарної фракції викиду порівняно з групою контролю зареєстровано тільки в апікальному та середньому правошлуночкових сегментах. У 27,8 % хворих з гострою ТЕЛА при проведенні ЕхоКГ ознак дисфункції ПШ не зареєстровано. Порушення скорочувальної здатності ПШ у цих хворих можуть бути виявлені за допомогою посегментарних показників 2D-СТ-ЕхоКГ. У хворих з гострою ТЕЛА з доведеною дисфункцією ПШ зміни скорочувальної здатності можуть бути уточнені при 2D-СТ-ЕхоКГ за зниженням ступеня глобальної повздовжньої деформації вільної стінки ПШ (Р<0,001) та сегментарної фракції викиду (Р<0,001) порівняно з контролем.

Ключові слова

тромбоемболія легеневої артерії, дисфункція правого шлуночка, 2D-спекл-трекінг ехокардіографія

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Амосова Е.Н. Клиническая кардиология.– К.: Здоров’я, 2002.– 989 с.

Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика. Міждисциплінарні клінічні рекомендації.– К., 2013.– 63 c.

Костылев М.В., Матящук А.С., Чехмыза Я.С. Рекоменда­ции рабочей группы Европейской ассоциации по визуализации сердечно-сосудистой системы, Американского общества эхокардиографии и производителей оборудования по стандартизации изображений деформации с использованием методики двумерной спекл-трекинг эхокардиографии // Серце і судини.– 2015.– № 3.– C. 37–48.

ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology // Eur. Heart J.– 2014.– Vol. 35 (43).– P. 3033–3073. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu283.

Feigenbaum H. Echocardiography.– Lippincott Williams & Wilkins, 2012.– 785 р.

Kannan A., Poongkunran C., Jayaraj M. et al. Role of strain imaging in right heart disease: a comprehensive review // J. Clin. Med. Res.– 2014.– Vol. 6 (5).– P. 309–313. DOI: 10.14740/jocmr1842w.

Kasper W., Konstantinides S., Geibel A. et al. Management strategies and determinants of outcome in acute major pulmonary embolism: results of a multicenter registry // J. Amer. Coll. Cardiol.– 1997 – Vol. 30 (5).– P. 1165–1171. DOI:10.1016/S0735-1097(97)00319-7.

Kossaify A. Echocardiographic assessment of the right ventricle, from the conventional approach to speckle tracking and three-dimensional imaging, and insights into the «Right Way» to explore the forgotten chamber // Clin. Med. Insights. Cardiol.– 2015.– Vol. 9.– P. 65–75. DOI: 10.4137/CMC.S27462.

Kucher N., Rossi E., De Rosa M. et al. Massive pulmonary embolism // Circulation.– 2006.– Vol. 113.– P. 577–582. DOI 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.592592.

Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the american society of echocardiography and the European association of cardiovascular imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. – 2015.– Vol. 16 (3).– P. 233–271. DOI: 10.1093/ehjci/jev014.

Marcus J.T., Gan C.T., Zwanenburg J.J. et al. Interventricular mechanical asynchrony in pulmonary arterial hypertension: left-to-right delay in peak shortening is related to right ventricular overload and left ventricular underfilling // J. Am. Coll. Cardiol.– 2008.– Vol. 51 (7).– P. 750–757. DOI: 10.1016/j.jacc.2007.10.041.

Motoji Y., Tanaka H., Fukuda Y. Efficacy of right ventricular free-wall longitudinal speckle-tracking strain for predicting long-term outcome in patients with pulmonary hypertension // Circ. J.– 2013.– Vol. 77 (3).– P. 756–763.

Platz E., Hassanein A.H., Shah A. et al. Regional right ventricular strain pattern in patients with acute pulmonary embolism // Echocardiography.– 2012.– Vol. 29 (4).– P. 464–470. DOI: 10.1111/j.1540-8175.2011.01617.x.

Статті автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>